Feeds:
Posts
Comments

SV truy cập vào elearning của Khoa CNTT để load tài liệu+bài giảng.

Hàng tuần SV truy cập blog của GV để theo dõi sự thay đổi lịch học, kiểm tra, thi …

SV truy cập vào elearning của Khoa CNTT để load tài liệu+bài giảng.

Hàng tuần SV truy cập blog của GV để theo dõi sự thay đổi lịch học, kiểm tra, thi …

Email GV

Các vấn đề cần thảo luận SV gởi về đ/c email: LN.DUY@MAIL.RU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.